Οργανώνομαι στα έλιξ

Οργάνωση Χρόνου

Το πρόγραμμα Οργάνωσης Χρόνου είναι ένα πρόγραμμα ατομικής συμβουλευτικής, το οποίο εφαρμόζεται κατά τα τελευταία δέκα χρόνια στα φροντιστήρια Έλιξ και θεμελιώνεται στο θεωρητικό υπόβαθρο της «Σχολικής- Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας».

Το προσωπικό της ομάδας των συμβούλων Οργάνωσης Χρόνου απαρτίζεται από ψυχολόγους και από εκπαιδευμένους, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθηγητές του φροντιστηρίου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία ομαδική παρουσίαση με βιωματικές ασκήσεις στην αρχή της σχολικής χρονιάς και πέντε ατομικές συναντήσεις μεταξύ συμβούλου και μαθητή κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχει αναλυτική περιγραφή για το περιεχόμενο της κάθε συνάντησης. Επιπλέον, στους μαθητές παρέχεται ειδικά διαμορφωμένο ημερολόγιο-ατζέντα.

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους έφηβους μαθητές ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων τους και τη λήψη σχετικών αποφάσεων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν θέσει.

Τα βασικότερα θέματα που προσεγγίζονται είναι:

♦  ο προτεινόμενος χρόνος μελέτης ανά μάθημα

♦  ο ενδεικνυόμενος τρόπος μελέτης για θεωρητικά και θετικά μαθήματα

♦  ο κατάλληλος τρόπος για αποτελεσματική επανάληψη της ύλης

♦  η διαχείριση του χρόνου στα διαγωνίσματα

♦  η διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

 

Προγράμματα Μελέτης- Επανάληψης

Στις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού μοιράζεται στους μαθητές αναλυτικός οδηγός επανάληψης, ο οποίος συμπεριλαμβάνει:

♦  συμβουλές για αποδοτική επανάληψη

♦  προτεινόμενο πρόγραμμα επανάληψης για όλα τα μαθήματα

♦  οδηγίες επανάληψης βήμα- βήμα για κάθε μάθημα ξεχωριστά

Ο σκοπός του προγράμματος επανάληψης είναι τόσο η άμεση υποστήριξη των μαθητών στις ανάγκες των σχολικών απαιτήσεων, όσο και η γενικότερη εκπαίδευσή τους στη διαχείριση της επανάληψης και στην ολοκλήρωσή της σε ορισμένο χρόνο.

 

Επαναληπτικές Παρουσιάσεις

Οι παρουσιάσεις αυτές αφορούν στην συνοπτική παρουσίαση της ύλης ανά μάθημα και γίνονται δύο φορές κάθε χρόνο από διδάσκοντες, με τη χρήση προβολικού συστήματος.

Μέσω των παρουσιάσεων συμπυκνώνεται η ύλη των μαθημάτων έτσι ώστε να υποβοηθείται η αναλυτική επανάληψη, η τελική επανάληψη και η ανάκληση των πληροφοριών κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Ουσιαστικά οι επαναληπτικές παρουσιάσεις αποτελούν το πρώτο βήμα στην ουσιαστική επανάληψη των μαθητών.

 

Σεμινάριο «Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω»

Σεμινάριο που πραγματοποιείται σε δύο φάσεις μέσα στη χρονιά και βοηθάει την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της αυτοεκτίμησης του μαθητή και του υποδεικνύει καλές πρακτικές παρακολούθησης του μαθήματος.

Μέσα από βιωματικές ασκήσεις, βίντεο υποκίνησης των μαθητών και καθοδήγηση από εξειδικευμένη ομάδα συμβούλων ανάπτυξης προσωπικότητας οι μαθητές εκπαιδεύονται έτσι ώστε να αποκτούν ικανότητες προκειμένου να:

♦  μαθαίνουν αποτελεσματικά στην τάξη

♦  απαντούν άρτια στις γραπτές και προφορικές εξετάσεις

♦  οργανώνουν και να αποτυπώνουν την ύλη σε «μυαλοχάρτες» (mindmaps)

♦  διαχειρίζονται το μαθησιακό άγχος τους και να έχουν θετική σκέψη

♦  θέτουν προσωπικούς στόχους

♦  καταβάλλουν προσπάθειες για να τους πραγματοποιήσουν

 

Μαθαίνω πώς να Διαβάζω

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό αφορά τεχνικές μελέτης γενικά και ανά μάθημα και παρουσιάζεται στην αρχή του κάθε χρόνου από εκπαιδευμένους καθηγητές των φροντιστηρίων Έλιξ.

Στόχος του προγράμματος είναι, μέσω πρακτικών συμβουλών, οι μαθητές  να αναλαμβάνουν ενεργητικό ρόλο στη μελέτη τους.

Οι πρακτικές αυτές συμβουλές αφορούν:

♦  τον ενδεδειγμένο τρόπο μελέτης σε αντιστοιχία με τον μαθησιακό τύπο του κάθε μαθητή

♦  τον τρόπο οργάνωσης των σημειώσεων και των τετραδίων

♦  την εφαρμογή των απαραίτητων βημάτων για τη σωστή εμπέδωση και κατανόηση της ύλης

♦  την ερωτηματοθεσία και την οργανωμένη καταγραφή των αποριών- ερωτήσεων και των απαντήσεών τους, κρατώντας προσωπικό αρχείο για τη μελέτη τους