Εκπαιδεύομαι στην ύλη

 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

♦  Ο Υπεύθυνος του κάθε μαθήματος οργανώνει την ύλη του έτους και την κατανέμει στις διδακτικές εβδομάδες

♦  Η έναρξη, η λήξη και η χρονική στιγμή που διδάσκεται το κάθε τμήμα της ύλης είναι καθορισμένες

♦  Τα προγράμματα των επαναλήψεων – έναρξη, λήξη και καταμερισμός της ύλης – είναι προκαθορισμένο

 

Βιβλία έλιξ 

♦  Βιβλία ολοκληρωμένα, ενημερωμένα, αναλυτικά για όλα τα μαθήματα και για όλες τις τάξεις

♦  Συγγράφονται από επιτελικές ομάδες καθηγητών των έλιξ

♦  Στηρίζονται σε εγκεκριμένη βιβλιογραφία

♦  Ανανεώνονται κάθε χρόνο

♦  Διανέμονται αποκλειστικά στους μαθητές των έλιξ

♦  Σε συνδυασμό με τα σχολικά βιβλία καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του μαθητή για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

 

Διαγωνίσματα Έλιξ

♦  Τρίωρα διαγωνίσματα προσομοίωσης πανελλαδικών εξετάσεων για όλες τις τάξεις του Λυκείου

♦  Εκπαιδευμένοι επιτηρητές είναι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας

♦  Πρόγραμμα διαγωνισμάτων δίνεται στους μαθητές στην αρχή του σχολικού έτους

♦  Η παρουσίαση των λύσεων του διαγωνίσματος γίνεται εντός τάξης από τους καθηγητές

♦  Ατομικές οδηγίες στον κάθε μαθητή κατά τη διόρθωση του διαγωνίσματος